ارسال خبر

ارسال خبر و مشکلات به بستک نیوز

  • بدون صفر وارد شود مثال : (۹۱۲۳۴۵۶۷۸)
  • اگر از این گزینه استفاده می کنید حتما عکس خبر را از فیلد زیر بارگزاری کنید در غیر این صورت خبر شما در سایت درج نمی شود