روایت جالب و خواندنی یک بستکی از طی کردن مراحل درمان در بیمارستان امیرالمومنین علی (ع) گراش / بیمارستانی خیرساز و مجهز با خدمات پیشرفته و رایگان

جهت ادامه درمان و به توصیه متخصصین امر بومی به مرکز فوق تخصصی پرتو درمانی بیمارستان امیرالمومنین گراش مراجعه نمودم وبه محض درخواست درمان، پرسنل مرکز فوق با آغوش باز پذیرای بنده بودن وهمان روز برنامه هفتگی جهت مراجعه برای انجام پرتودرمانی طی ٣٣ جلسه به اینجانب ارائه دادند و عملیات پرتو درمانی بنده که از بهمن ماه سال قبل شروع شده بود در فروردین سالجاری به اتمام رسید وبراساس نتایج آزمایشات اخذ شده به توفیق الله وبا زحمات کادر مرکز پرتور درمانی بیمارستان  امیرالمومنین  علی (ع) شهرگراش  نتیجه رضایت بخش است.
 

از چندسال قبل مشکل دستگاه مجاری ادری برایم حادث شد ومتاسفانه  بدلیل نامحسوس وبدون علایم بودن ، درپی درمان قطعی آن نبوده ام تااینکه  درسال گذشته ازطریق آزمایش‌ها و نمونه برداری صورت گرفته از ناحیه بیماری ، متوجه بحرانیبودن بیماری خویش شده لذا سریعا ازطریق مشورت با متخصصین زبده در رشته مجاری اداری وسرطان شناسیدرشهرشیراز جهت درمان خدمت دکتر محمدرضا نوروزی درشهرتهران  که یکی از بزرگان در زمینه جراحی کلیه و مجاریاداری وسرطان شناسی  کشور می باشد حاضر شدم و تشخیص ایشان نیز فوریت جهت انجام عمل جراحی بوده لذا توسط دکتر نوروزی در بیمارستان خاتم الانبیا تهران تحت عمل جراحی قرارگرفتم و علیرغم اینکه دکتر جراح از نتیجه عملبنده رضایت کامل داشتند برای اطمینان کار و ثبات در روند بهبودی ٣٣ جلسه انجام پرتو درمانی تجویز نمودند و چندمرکز مجهز برای انجام پرتو درمانی در شهر تهران را معرفی کردند که متاسفانه بدلیل بعضی مشکلات از جمله شلوغ بودنآن مراکز و عدم امکان نوبت‌دهی تا حداقل شش ماه آینده و یا تعطیل بودن و یا مجهز و موثر نبودن آنها برای پرتو تجویزشده ناچارا به شهر شیراز که مسلما یکی ازشهرهای موفق در پزشکی کشور می باشند مراجعه نمودم.

در شیراز نیز متاسفانه بدلیل محدود بودن مراکز پرتودرمانی و کثرت مراجعین ونیازمندان به پرتو درمانی موفق به انجامپرتو درمانی خویش که بایست به فوریت انجام می شد ،نگردیدم بنابراین با تعدادی از متخصصین و اطبا شهر بستکمشورت نمودم که همگی آنها با قاطعیت توصیه نمودن که برای انجام کارپرتو درمانی به مرکز فوق تخصصی پرتونگاری وسرطان درمانی بیمارستان امیرالمومنین شهر گراش مراجعه نمایم.

سرانجام جهت ادامه درمان و به توصیه متخصصین امر بومی به مرکز فوق تخصصی پرتو درمانی بیمارستان امیرالمومنین علی (ع) گراش مراجعه نمودم وبه محض درخواست درمان، پرسنل مرکز فوق با آغوش باز پذیرای بنده بودن وهمان روز برنامه هفتگیجهت مراجعه برای انجام پرتودرمانی طی ٣٣ جلسه به اینجانب ارائه دادند و عملیات پرتو درمانی بنده که از بهمن ماه سالقبل شروع شده بود در فروردین سالجاری به اتمام رسید وبراساس نتایج آزمایشات اخذ شده به توفیق الله وبا زحمات کادرمرکز پرتور درمانی بیمارستان  امیرالمومنین  علی (ع) شهرگراش  نتیجه رضایت بخش است.

 

 

همه روز روزه بودن همه شب نماز کردن

همه سال حج نمودن سفرحجاز کردن

زمدینه تابه کعبه سر وپابرهنه رفتن

شب جمعه ها نخفتن به خدای راز گفتن

به خدا ک هیچکس را ثمر آنقدر ندارد

که به روی ناامیدی دربسته باز کردن

مرکز پرتودرمانی بیمارستان امیر المومنین(ع) شهرستان گراش صد در صد ساخت ساختمان و تجهیز آن توسط خیرینمحترم منطقه شهرستان گراش صورت گرفته ودستگاه پرتو درمانی آن که مدرن ترین درنوع خود درسطح دنیا می باشد سهسال قبل به مبلغ حدود ٧۵ میلیارد تومان  توسط خیرین بزرگوار منطقه گراش خریداری و مورد بهره برداری آحاد مردم قرارگرفته است.

بیمارانی که در مراکز پرتو درمانی شهرهای تهران وشیراز درحال درمان خویش می باشند  برای هرجلسه پرتودرمانی هزینهای درحدود ١٣ میلیون ریال بابیست پرداخت نمایند  هزینه ای که بیماران ضعیف توان  تقبل آن را ندارند  درصورتی کهبرای انجام هر میزان انجام پرتو در مرکز سرطان درمانی بیمارستان امیرالمومنین(ع) شهرگراش هیچ هزینه ای حتی یکریال پرداخت نمی گردد وتمامی هزینه ها مجانی برای بیماران وتوسط خیرین بیمارستان پرداخت می گردد.

یکی از مواردی که بنده درزمان مراجعات متعددی که به مرکز پرتودرمانی بیمارستان گراش داشته ام و نظرم را بسیار جلبنمود و برایم بسیار جالب بود و درود گفتم به خیرینی که موسس بیمارستانی با این شکوه ومدرن و در این حال پرهزینه اینبود که در هیچ محلی از محیط کلی بیمارستان و روبروی هیچ وسایل و یا تجهیزات و یا ماشین الات آن بیمارستان  نامی ازخییر یا خییرن والامقام آن مشاهده ننمودم  واقعا که وقتی انسان مخلصی اقدام خیری برای رضا حق تعالی ازطریق حلمشکلی از  مشکلات بندگان خداوند انجام می دهد، دنبال مطرح نمودن ومعرفی خویش در سطح جامعه نخواهد بود خیرانی همچون مرحوم شیخ احمد انصاری و اشخاص کنونی استمرار دهند راه ایشان، هدفشان ازهزینه نمودن  وانجامکارهای خیر ونیکو  از جمله تاسیس وتجهیز بیمارستان امیر المومنین شهرگراش صرفا به آرامش رساندن وتسکین روحیهخویش وبه فکر ذخیره نمودن توشه اخرت می باشند.

بنده ضمن درود فرستادن برای تمامی خیرین بزرگوار منطقه جنوب کشور عزیزمان ایران ونیزدعا عاقبت به خیری برایتمامی خیرین محترم منطقه شهرستان بستک که ازسالهای بسیار دور آثار وبرکات خیراتشان در منطقه ،کشور وحتی درسطح دنیا  بیشماربوده که همه بندگان خدا از همت وکرم انها برخوردارمی باشند، درود بی کران وافرین وحسن می گویم بر خیرین صحیح نفس وبزرگ القدر وتمامی  مسئولین مدیران وزحمتکشان در بیمارستان امیرالمومنین شهرگراش که واقعاغلام همت آن نازنینم  که کار خیر بی روی وریا کرد.

پرسنل  واطبا ومتخصصین فعال در مرکز پرتو درمانی بیمارستان گراش علیرغم کثرت بیماران وزمان فعالیت حدود۱۲ساعت در شبانه روز مرکز فوق وانجام تقریبا هرسی دقیقه یک بیمار که بایست مورد درمان وپرتو درمانی قرار گیرد،بسیار خوش برخورد متین وبا احترام کامل با بیماران رفتار می نمایند وباتوجه به اینکه اکثر بیماران مراجعه کننده افرادمسن کم طاقت ویا کودکان ناآگاه به این درمان بخصوص بودن اما همه میزبانان انها واطبا ومتخصصین و پرسنل در کمالمتانت وسعه صدر با بیماران برخورد می نمایند.

اکثر بیماران مراجعه کننده به مرکز پرتو درمانی بیمارستان گراش افرادی بی بضاعت  وکم توان از نظر مالی هستندکهحتی هزینه رفت وامد به مرکز پرتو برای درمان خویش را نمی توانند تامین نمایند واین پرسنل شریف ،مهربان، گشاده رویوباکرم مرکز هستند که هزینه آنها را متقبل می شوند واز دسترنج حلال وپاک خویش درحد توان به بیماران نیازمند عطا میکنند تا آن بیماران محترم جز درد بیماری خویش  موقتا درد نداری ونیازمندی برای حداقل کرایه تاکسی نداشته باشند.

بدلیل اینکه بیماران ومراجعین به مرکز پرتو از شهرها واستانهای دور ازجمله از استان بوشهر ، خوزستان، اصفهان تهرانالبرز وحتی از شهرهای  مختلف استان فارس وهرمزگان هستند واکثرا از قشر ضغیف جامعه ازنظر مالی که امکان اینکهبتوانند محل اسکان درشهر گراش یا اطراف برای خویش تهیه نمایند  را ندارند لذا بیمارستان امیرالمومنین گراش با کمالبزرگی وهمکاری مسئولین بیمارستان و کرم وهمت والا خییرین  ،مکان مناسب درمحل بیمارستان و غذا  بصورت کاملامجانی دراختیار تمامی بیماران نیازمند  قرارمی دهند تا انشالله  تمامی بیماران  ازجمله این بیماران نیازمند مالیشفاعاجل نصیبشان بگردد.

لازم است از تمامی  مسولین و پزشکان  ومهندسین  وپرستاران وپرسنل خدوم بیمارستان امیرالمومنین و مرکز پرتونگاریوسرطان درمانی بیمارستان از جمله جناب آقای دکتر عبداللهی  ریاست محترم بیمارستان امیرالمومنین شهرگراش جنابآقای دکتر رجائی ریاست محترم مرکز پرتودرمانی بیمارستان ومهندسین محترم مرکز همراهی، غلامی، باقری،بختیاروکارشناسان محترم مرکز موسوی، مختاری،صالحی،کریمیان،محمدی وقاسمی زادگان وخانمها محمدی وجمالی , وآقایانپرتو وفیضی ودیگرپرسنل زحمتکش مرکز پرتو درمانی وبیمارستان امیرالمومنین شهر گراش ونیز از تمامی دوستان وآشنایانگرامی که از اقصی  نقاط با دعاهای خیرشان موجبات سلامتی بنده را فراهم نمودند  وهمچنین با تماس تلفنی  ویا حضوراجویا ی احوال  اینجانب بودند تقدیر وتشکر بیشمارمی نمایم و سپاس مخصوص می نمایم از  اعضا خانواده عزیزم که درتمامی مراحل مختلف زندگی  ودرهمه شرایط همراهی بنده می نمایند

 

گفتنی است بیمارستان امیرالمؤمنین (ع) شهر گراش بیمارستانی ۱۱۰ تخت‌خوابی و آموزشی درمانی در شهرستانگراش که با همکاری خیرین بومی ساخته و از سال ۱۳۶۸مورد بهره برداری قرارگرفته است ، این بیمارستان در زمینی بهمساحت ۱۵۰ هزار متر مربع با زیربنای حدود ۳۰ هزار متر مربع واقع شده و شامل ساختمان بیمارستان، درمانگاه،خانه‌های مسکونی برای اطبا غیر مقیم شاغل در بیمارستان ونیز برای بیماران وهمراهان بیمار غیر بومی که توان تامین محل اسکان ندارند و نیزقسمت اداری می باشد.

عملیات ساخت این بیمارستان در سال ۱۳۵۹ با کمک خیران از جمله مرحوم شیخ‌احمد انصاری شروع به ساخت گردید ودر سال ۱۳۶۷ کار ساختمانی آن به پایان رسید. در سال ۱۳۶۸ با حضور  وزیر وقت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وجمعی از مسئولین افتتاح گردید. این بیمارستان در ارزشیابی سال ۱۳۹۲ به بیمارستان درجه یک ارتقا یافت

امکانات و تجهیزات بیمارستان به شرح ذیل استسونوگرافی، اکوکاردیوگرافی، تست ورزش، آندوسکوپی، ارتوپدیبیومتری وفیکو. این بیمارستان، با داشتن ۷۰ واحد مسکونی و فضای سبز، در حدود ۹۰ هزار متر مربع و زمین ورزش،محیط آرامی را برای سکونت پزشکان و پرسنل غیر بومی فراهم آورده است.لازم است ذکر شود که کلیه هزینه ساخت وتجهیزات این بیمارستان توسط خیرین شهر تأمین شده‌است. در طرح توسعهٔ این بیمارستان طی در دهه ۹۰ «مرکز فوقتخصصی پیشگیری از سرطان بیمارستان امیرالمؤمنین راه‌اندازی شده‌است.