میزان بارش از ایستگاه‌های بارانسنجی شهرستان بستک

گزارش میزان بارش از ایستگاه‌های بارانسنجی شهرستان بستک در روز دوشنبه ۶ فروردین ۱۴۰۳ به شرح زیر است: بستک: ۸.۱ میلی‌متر چاه‌بنارد: ۵ میلی‌متر فاریاب: ۴.۸ میلی‌متر شیخ حضور: ۴ میلی‌متر کوهیج: ۳.۵ میلی‌متر جناح: ۳.۲ میلی‌متر هرنگ: ۱.۸ میلی‌متر کمشک: ۱.۵ میلی‌متر  

گزارش میزان بارش از ایستگاه‌های بارانسنجی شهرستان بستک در روز دوشنبه ۶ فروردین ۱۴۰۳ به شرح زیر است:

بستک: ۸.۱ میلی‌متر
چاه‌بنارد: ۵ میلی‌متر
فاریاب: ۴.۸ میلی‌متر
شیخ حضور: ۴ میلی‌متر
کوهیج: ۳.۵ میلی‌متر
جناح: ۳.۲ میلی‌متر
هرنگ: ۱.۸ میلی‌متر
کمشک: ۱.۵ میلی‌متر