صلاحیت دو نفر از تایید شدگان حوزه غرب هرمزگان احراز نشد

به گزارش بستک نیوز، محمد حسن نیا و عبدالله پیری دو نفر از افراد تایید شده بودند که صلاحیت آنها در دقیقه ۹۰ توسط شورای نگهبان احراز نشد. البته این افراد وقت دارند تا سه روز اعتراض خود را به شورای نگهبان تقدیم کنند.  

به گزارش بستک نیوز، محمد حسن نیا و عبدالله پیری دو نفر از افراد تایید شده بودند که صلاحیت آنها در دقیقه ۹۰ توسط شورای نگهبان احراز نشد.

البته این افراد وقت دارند تا سه روز اعتراض خود را به شورای نگهبان تقدیم کنند.