تماس با ما

آدرس دفتر مرکزی بستک نیوز

استان هرمزگان – شهرستان بستک – خیابان آل عبایی – کوچه پستچی

۰۹۱۷۳۶۲۸۳۶۳-۰۹۰۱۴۲۰۲۲۲۰-۰۹۱۲۰۱۵۵۱۱۷

صاحب امتیاز و مدیرمسئول : آرمان اسدپور

۰۹۱۲۰۱۵۵۱۱۷

سردبیر : شهاب زمانی

۰۹۱۷۹۴۹۱۷۵۴