پیام مردم.

قطعی چندین ساعته برق کوهیج در گرمای طاقت فرسا

به گزارش بستک نیوز ، بر طبق پیام های متعدد مردم به بستک نیوز ، برق شهر کپهیج از شب گذشته تا کنون قطع است و مردم این گرمای طاقت فرسا ۵۰ درجه ای را در گرما سپری می کنند و مدیریت برق بستک تاکنون نتوانسته است مشکل برق کوهیج را حل کند.

به گزارش بستک نیوز ، بر طبق پیام های متعدد مردم به بستک نیوز ، برق شهر کپهیج از شب گذشته تا کنون قطع است و مردم این گرمای طاقت فرسا ۵۰ درجه ای را در گرما سپری می کنند و مدیریت برق بستک تاکنون نتوانسته است مشکل برق کوهیج را حل کند.