آبخیزداری اقدامی پیشگیرانه برای کنترل سیلاب

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بستک گفت: اجرای عملیات آبخیزداری به نحوی اقدامی پیشگیرانه در جهت کاهش سیلاب‌های مخرب بوده و تخریب ناشی از سیل را به حداقل می‌رساند.آمارها نشان می‌دهد که خسارات سیل به کمک عملیات آبخیزداری و آبخوانداری تا ۷۰ درصد کاهش پیدا می‌کند.

به گزارش بستک نیوز، حامد احمدپور رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بستک گفت: از آنجایی که شهرستان بستک کوهستانیاست و حوزه‌های آبخیز آن شیب بالایی دارد اکثر شهرها و روستاهای آن میزبان سیلاب‌های شدید و مخرب است بنابراین اجرای عملیاتآبخیزداری به نحوی اقدامی پیشگیرانه در جهت کاهش سیلاب‌های مخرب بوده و تخریب ناشی از سیل را به حداقل می‌رساند.آمارها نشانمی‌دهد که خسارات سیل به کمک عملیات آبخیزداری و آبخوانداری تا ۷۰ درصد کاهش پیدا می‌کند.

وی افزود: در پی بارندگی ۱۷۴ میلیمتری سامانه بارشی دی ماه، ۳۰ میلیون مترمکعب روان‌آب به واسطه احداث بیش از ۶۰ سازه آبخیزداری درسطح شهرستان مهار شد.

احمدپور اظهار داشت: یکی از سودمندترین نتایج اجرای طرح‌های آبخیزداری مهار سیل و کنترل رسوب است که براساس پایش‌های صورتگرفته در سیل اخیر ٩ و نیم میلیون مترمکعب رسوبات در مخزن سازه‌های آبخیزداری کنترل شده و از خسارت‌های احتمالی سیلاب به مناطقپایین دست جلوگیری به عمل آمده است و این مسئله با احداث ۶ دستگاه سد خاکی و سنگی ملاتی در حوزه آبخیز شهری بستک به وضوحمشهود بوده و باعث جلوگیری از ورود میزان قابل ملاحظه‌ای از حجم سیلاب و رسوب به شهر بستک و کاهش خسارت به تاسیسات زیربناییگردیده است.

وی با اشاره به اهمیت نقش سازه‌های آبخیزداری در مهار سیلاب گفت: اجرای طرح‌های مختلف آبخیزداری و آبخوانداری اعم از احداثسازه‌های مکانیکی و فعالیت‌های بیولوژیکی از اهمیت بالایی برخوردار است و نقش مهمی در ذخیره نزولات جوی و جلوگیری از جاری شدن سیلو وارد آمدن خسارت به زیرساخت‌ها، سکونت‌گاه‌ها و تاسیسات زیربنایی شهری و روستایی دارد.

رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بستک با بیان اینکه پیشگیری بهتر از درمان است گفت: به جای هزینه کردن منابع برای جبرانخسارت سیل و فعالیت‌های درمانی، بهتر است با انجام آبخیزداری در بالادست حوزه‌های آبخیز شهری و روستایی اعتبارات را به سمتپیشگیری از مخاطرات سیل سوق دهیم و سیلاب را در بالادست کنترل کنیم.

احمدپور افزود: اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوانداری حوزه‌های شهری در قالب طرح‌های مکانیکی و بیولوژیکی علاوه بر کنترل سیلاب و کاهشخسارات ناشی از آن، پایداری منابع آب و خاک، احیای پوشش گیاهی حوزه‌های آبخیز شهری و ایجاد ظرفیت‌های توسعه تفرجگاه‌های طبیعیدر پیرامون مراکز جمعیتی در قالب پارک آبخیز نیز به دنبال دارد.

انتهای پیام/