وضعیت بستک، فتویه و کوهیج از لحاظ شیوع کرونا نگران کننده است

با توجه به نقشه های منتشر شده کرونایی میزان شیوع کرونا در بستک، فتویه و کوهیج نگران کننده است.

به گزارش بستک نیوز، با انتشار نقشه کرونایی شهرستان بستک، میزان شیوع کرونا در بستک، فتویه و کوهیج نگران کننده عنوان شده است.

توجه داشته باشید با ورود سویه امیکرون به کشور باید همچنان دستورالعمل های بهداشتی را رعایت کنید.

انتهای پیام/