طرح دوباره موضوع انتزاع و الحاق دو استان فارس و هرمزگان، موضوعی وحدت شکن است

نماینده غرب هرمزگان گفت: طرح دوباره موضوع انتزاع و الحاق در مورد دو استان فارس و هرمزگان، موضوعی غیرکارشناسی، غیرمنطقی و وحدت شکن است.

به گزارش بستک نیوز، احمد جباری نماینده غرب هرمزگان گفت: طرح دوباره موضوع انتزاع و الحاق در مورد دو استان فارس و هرمزگان، موضوعی غیرکارشناسی، غیرمنطقی و وحدت شکن است، طرح چنین مباحثی آنهم هر از گاهی با برخی دستاویزهای سیاسی، در مسیر همگرایی و وحدت عمومی در جامعه نیست.

سرمایه گذاری و بهره برداری از دریا و امکانات کنار آن برای هیچ ایرانی محدودیت ندارد و مناطق ویژه ایجاد شده در پارسیان نیز با همین هدف صورت گرفته و این مناطق پذیرای همه نوع سرمایه‌گذاری مخصوصا از استان همجوار خود است و توجیهی سیاسی و اقتصادی برای آن وجود ندارد.

برخی شهرهای جنوبی استان فارس نیز متقاضی پیوستن به هرمزگان هستند چرا که قرابت فرهنگی و اجتماعی فراوانی با هرمزگان دارند و اگر برخی اشتیاق پیوستن به دریا دارند، به هرمزگان الحاق شوند.

فردا نگرانی مردم هرمزگان را در این زمینه با رییس جمهور از طریق معاون ایشان در میان خواهم گذاشت تا نگاه تحقیرآمیز و معیوب به هرمزگان دیگر مطرح نشود و در این دولت که عدالت و خدمت مبنای آن قرار دارد، انتظار می‌رود تا با نگاهی کارشناسانه، عدالت گرایانه و منطقی به هرمزگان نگریسته شود تا چنین مباحث «تاریخ مصرف گذشته‌ای» فرصت بروز نیابند.

انتهای پیام/