نایب رییس شورای اسلامی شهر بستک

لزوم تشکیل مجازی جلسات انجمن اولیا و مربیان توسط مدارس

به گزارش بستک نیوز ، عبدالسلام انوری نایب رئیس شورای اسلامی شهر بستک بااشاره به این موضوع که انجمن اولیاء ومربیان مظهر همکاری خانه و مدرسه در امر تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان است گفت : خانه و مدرسه دو نهاد تربیتیمهم به شمار می‌آیند که در صدر عوامل تأثیرگذار بر روند رشد و تکامل رفتار و منش نوباوگان جامعه قرار دارند، ومهمترین عامل در تربیت و رشد فکری و اخلاقی، هماهنگی و همسویی نظری و عملی میان مربیان و خانواده است.

به گزارش بستک نیوز ، عبدالسلام انوری نایب رئیس شورای اسلامی شهر بستک بااشاره به این موضوع که انجمن اولیاء ومربیان مظهر همکاری خانه و مدرسه در امر تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان است گفت : خانه و مدرسه دو نهاد تربیتیمهم به شمار می‌آیند که در صدر عوامل تأثیرگذار بر روند رشد و تکامل رفتار و منش نوباوگان جامعه قرار دارند، ومهمترین عامل در تربیت و رشد فکری و اخلاقی، هماهنگی و همسویی نظری و عملی میان مربیان و خانواده است.

وی افزود : هر یک از دو کانون خانه و مدرسه، به تنهایی امکان عمل موفقیت آمیز نخواهد داشت و باید به عنوان یک مرکز ویک نهاد تعلیماتی و تربیتی تلقی شوند و مجموعه سیاست و برنامه هایی که آموزش و پرورش طراحی و به اجرا درمی‌آورد،در این دو کانون بر اساس یک سیاست ، یک بینش و یک هدف دنبال شود.

انوری اولیا را صاحبان اصلی سرمایه های با ارزش، دارای حق اظهار نظر، حق نظارت و در بعضی موارد حق دخالت درمسائل آموزش و پرورش دانست و گفت : تنها در این صورت است که فرآیند پیچیده و عمیق تربیت و تعلیم می تواند به شکلدرست و شایسته‌ای به اجرا گذاشته شود و موجب رشد و تعالی گردد.

وی اضافه کرد : ممکن است رفتار و شیوه های تربیتی مربیان با رفتار و روش‌های تربیتی اولیاء در خانواده متفاوت و یااحیاناً متضاد باشد که در این صورت تاثیرهای ویرانگری بر شخصیت کودک دارد. از این اصل مسلم تربیتی می توانضرورت ارتباط و تبادل نظر میان اولیاء با مربیان را درک کرد.

انوری ضرورت بیش از پیش همنوایی اولیاء و مربیان با نقش آفرینی انجمن اولیاء و مربیان در شرایط خطیر فعلی جهتتحقق اهداف نظام تعلیم و تربیت و کاستن از عوارض عدم حضور دانش آموزان در مدرسه با بهره‌گیری مطلوب از فضایمجازی را لازم دانست و اضافه کرد : از جنبه تربیتی و آموزشی با یاری رسانیدن اولیاءِ دانش آموزان در این امر خطیربیش از پیش اجتناب ناپذیر می نماید.

عضو کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر بستک اضافه کرد : انتظار است متولی امر تعلیم و تربیت با فراهم نمودنبستری مطابق پروتکل بهداشتی و تنظیم برنامه‌ای ویژه با استفاده از رأی و نظر کارشناسان  تربیت بدنی عوارض مخرب وزیانبار کم تحرکی دانش‌آموزان ناشی از عدم حضور فیزیکی در مدارس به حداقل ممکن برسد.

وی با اشاره به ضرب‌المثل عقل سالم در بدن سالم را گفت : این ضرب‌المثل اذعان بر این دارد که راه پیشرفت انسان کههمراه با تفکر و آرامش صورت می‌پذیرد، مستلزم وجود بدنی سالم است.

وی در پایان گفت : امیدواریم که متولیان امر تعلیم و تربیت استان و مدیریت آموزش و پرورش شهرستان به این دو مهمتوجه و عنایت لازم را داشته باشند.